کنترل کیفیت و آزمایشگاه

۱۳۹۷/۰۴/۲۳

آزمایشگاه شرکت پایپ اتیلن بعنوان مرجع انجام آزمون ها بر روی انواع لوله های پلی اتیلن با بکارگیری روش استانداردهای ملی و بین المللی بعنوان یکی از بازوهای توانای شرکت بوده که در راستای تحقق اهداف کلان این مجموعه فعالیت می نماید.

این آزمایشگاه با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان خود، از طریق ارایه خدمات آزمایشگاهی مواد زیر را سرلوحه عملکرد خود قرار داده است:

  • به کار گیری افراد توانمند و دارای صلاحیت در آزمایشگاه، برای اطمینان از انجام صحیح و دقیق آزمون ها
  • ایجاد انگیزش، ارتقای سطح مهارت و کارایی کارکنان از طریق آموزش های سیستماتیک، برنامه ریزی شده و مستمر
  • توسعه دامنه فعالیت های مرتبط با آزمون ها، از طریق انجام مطالعات و خرید تجهیزات لازم
  • بهبود مستمر در مجموعه فعالیت ها و عملکردهای آزمایشگاه
  • پیگیری و رسیدگی به موقع و مناسب به شکایات رسیده از سوی مشتریان

مجهز ترین آزمایشگاه لوله های پلیمری شمال کشور متعلق به پایپ اتیلن می باشد. در آزمایشگاه شرکت پایپ اتیلن آزمونهای مربوط به مواد و لوله های پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پی وی سی و پلی اتیلن دو جداره انجام می شود.

آزمونهایی که در آزمایشگاه این شرکت انجام میگردد به شرح زیر میباشد:

تست شاخص جریان مذاب این آزمون هم روی مواد اولیه و هم روی محصولات پلیمری بر اساس استاندارد ISIRI 7175-7 و ISIRI 6980 انجام میگردد.
تست تعیین چگالی این آزمون نیزه م روی مواد اولیه و هم روی محصولات پلیمری بر اساس استاندارد ISIRI 7175-5 برای (PE) انجام میگردد.
تست بازگشت حرارتی این آزمون مختص لوله های پلیمری می باشد. برای PE بر اساس استاندارد ISIRI 7175-3 انجام میگردد.
 تست تعیین درصد دوره بر اساس استادارد ISIRI 7175-2 هم روی محصول نهایی و هم روی مواد اولیۀ خود رنگ انجام میگردد.
تست پراکنش و توزیع دوره بر اساس استانداردISIRI 7175-5 هم روی محصول و هم بروی گرانواهان خود رنگ مواد اولیه انجام میگیرد.
تست کشمش بر روی نمونه محصول پس از تهیۀ نمونۀ مبلی فرم از لوله بر اساس استاندارد ISO 6259 انجام میگردد.
تست پایدای حرارتی بر اساس استاندارد ISIRI 7175-8 بر روی محصول تولیدی انجام میگیرد.
تست مقاومت در حلال دی میکرومتان این قسمت مخصوص لوله پی وی سی می باشد ( بر اساس استانداردهای ISIRI9117 و ISIRI10609 )
تست فشار بر اساس استاندارد برای همۀ لوله های پلیمری انجام میگردد.
تست دمای نرمی ویکات بر اساس استاندارد ISIRI 2616 برای لوله های پی وی انجام میگردد.
تست ضربه بر اساس استانداردهای ISIRI 9117 و ISIRI 11438 برای پی وی و بر اساس استاندارد ISO 9856 برای PP انجام میگردد.
اندازه گیری فشار داخلی این آزمون خود شامل دو نوع تست بوده که عبارت است از:

تست ترکیدگی:
در این آزمون لوله تحت فشار داخلی در دمای سیال ۲۲ – ۲۵۰oc پس از هم دمایی در آزمایشگاه و محیط سیال قرار می گیرد. در این آزمون حد نهایی تحمل فشار در لوله و نوع رفتار مواد و فرآوری آن بررسی می گردد.


تست استاتیک:
این تست متفاوت با تست ترکیدگی می باشد. در این تست بر اساس قطرخارجی، ضخامت دیواره و نوع مواد اولیه فشاری که باید به لوله اعمال شود محاسبه شده و تتحت آن فشار در زمان مشخص شده توسط استاندارد قرار می گیرد و در نهایت هیچگونه تغییر حالت فیزیکی اعم از شکست، ترکیدگی مشاهده نگردد.

کنترل های ابعادی

کولیس:
آزمایشگاه شرکت پایپ اتیلن مجهز به دو دستگاه کولیس دیجیتالی می توتویو ژاپن می باشد که دو پهنی و ضخامت دیواره لوله ها با آن اندازه گیری می شود.


سیرکومتر:
قطر خارجی لوله ها توسط ۴ عدد سیرکومتر از سایز ۲۰ میلی متر الی ۱۶۰۰ میلی متر اندازه گیری می گردد.

و همچنین کنترل های ظاهری و نشانه گذاری نیز درآن انجام خواهد شد .

  نظرات